Structura

Consiliul Director

 • Pre?edinte
  • Organizeaz? ?i conduce activitatea Asocia?iei în scopul aplic?rii hot?rârilor Adun?rii Generale ?i ale Consiliului Director, a programelor ?i planurilor de activitate aprobate de Adunarea General?, informeaz? periodic organele de conducere ale Asocia?iei asupra activit??ii desf??urate;
  • Pre?edintele reprezint? Asocia?ia în raporturile cu organismele interne ?i interna?ionale ce au scopuri similare, cu autorit??ile Adminstra?iei Publice, institu?iile, persoanele fizice ?i juridice române ?i str?ine;
  • Prime?te, rezolv? ?i semneaz? coresponden?a adresat? Asocia?iei ?i informeaz? Consiliul Director asupra principalelor probleme ap?rute;
  • Convoac? Consiliul Director al Asocia?iei ?i aprob? ordinea de zi a ?edin?elor acestuia, contribuind la întocmirea documentelor ?i a lucr?rilor ce urmeaz? a fi prezentate;
  • Analizeaz? programele ?i planurile de activitate prezentate de Consiliul Director, evalueaz? periodic împreun? cu acesta stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse ?i rezultatele acestora;
  • Semneaz? pentru Asocia?ie programele ?i planurile de activitate, bugetul de venituri ?i cheltuieli, precum ?i alte lucr?ri curente ale Asocia?iei;
  • Este responsabil de activitatea sa în fa?a Adun?rii Generale;
  • Poate delega oricare din competen?ele sale oric?rui membru al Consiliului Director.
 • Vicepre?edinte
 • Secretar general
Cosiliul Director se ingrijeste de urmatoarele departamente:
 • dep. PELERINAJE
  • activitatea acestui departament este concretizat? în organizarea de pelerinaje la m?n?stirile din ?ar?, atât pe perioada anului universitar (în week-end), cât ?i pe parcursul vacan?elor.
 • dep. SOCIAL
  • organizarea de actvit?ti caritabile, strangerea si distribuirea de ajutoare materiale persoanelor nevoiase;
  • asistenta sociala în c?minele de copii si b?trani;
  • cooperarea cu alte organiza?ii filantropice;
  • activitati educationale.
 • dep. TRADITII
  • organizarea taberelor de art? bisericeasc? bizantin?;
  • organizarea corului de colinde în perioada s?rb?torilor de Cr?ciun ?i de Pa?ti;
  • promovarea artei populare române?ti autentice (port, me?te?ug, folclor);
  • participarea la Ziua Na?ional? a României.
 • dep. RELATII PUBLICE
  • reprezentarea intereselor asocia?iei în fa?a institu?iilor ?i autorit??ilor locale;
  • men?inerea ?i dezvoltarea rela?iilor cu organiza?ii similare.
 • dep. MEDIA SI MISIUNE
  • promovarea prin mijloace media a activit??ii asocia?iei;
  • organizarea de conferin?e cu caracter ortodox pe diferite teme;
  • organizarea “Grupului de discu?ii”;
  • intre?inerea “Biblioteca Ortodox?”;
  • realizarea de CD-uri ?i DVD-uri cu material ortodox;
  • intretinerea si imbunatatirea sitului web;
  • proiec?ii de filme.
promovareaprinmijloace media a activit??iiasocia?iei;
organizarea de conferin?ecucaracterortodox pe diferite teme;
organizareaGrupului de discu?ii”;
intre?inerea “Biblioteca Ortodox?”;
realizarea de CD-uri?i DVD-uricu material ortodox;
realizareasitului web;
proiec?ii de filme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.