Amfilohie, ep. Iconiei [23nov]

Acest sfânt, dup? ce a trecut fiecare treapt? bisericeasc? ?i a str?lucit cu nevoin?? ?i dumnezeiasc? cuno?tin??, a fost hirotonit episcop al Iconiei, cu voin?a lui Dumnezeu ?i alegerea a tot poporul, în vremea împ?ra?ilor Valentinian ?i Valent, ajungând înc? ?i pân? în vremea marelui Teodosie ?i a fiilor lui, în anii 374, înv???tor f?cându-se al dreptei credin?e ?i cu vitejie stând pururea pomenitul împotriva eresurilor lui Arie ?i ale lui Macedonie ?i ale lui Eunomie, din care pricin?, multe prigoniri ?i necazuri a r?bdat de la cei necredincio?i. Acesta s-a ar?tat împreun?-nevoitor al p?rin?ilor celor 150 ce s-au adunat la Sfântul ?i a toat? lumea la doilea Sinod împotriva lui Macedonie Pnevmatomahul (adic? lupt?torul împotriva Sfântului Duh), fiind unul dintre ei, în anii 381.

Iar dup? ce marele Teodosie a dat st?pânirea p?r?ilor apusului Europei lui Valentinian cel tân?r ?i a biruit pe tiranul Maxim, s-a întors la Constantinopol. Atunci marele Amfilohie, intrând la împ?ratul, l-a rugat s? alunge pe arieni. ?i fiindc? împ?ratul nu voia aceasta, a aflat acest minunat p?rinte o m?iestrie prin care a putut s? înduplece pe împ?rat.

C?ci mergând la împ?rat, a salutat pe Teodosie ca pe un împ?rat, iar pe Arcadie, fiul lui, care atunci fusese uns nou împ?rat, l-a salutat în chip prea înjositor. Deci mâniindu-se pentru aceasta Teodosie, a socotit necinstea fiului s?u ar?tat? necinste adus? lui. Atunci sfântul preaîn?elep?e?te a ar?tat lucrul, zicând: “Vezi, o împ?rate, cum nu suferi necinstirea fiului t?u ?i te mânii? A?a s? crezi c? ?i Dumnezeu ?i Tat?l, asemenea Se întoarce ?i ur??te pe aceia care hulesc pe Fiul S?u ?i zic c? Acesta este mai prejos decât Tat?l“. Atunci socotind lucrul împ?ratul, îndat? a scris lege ca s? fie izgoni?i ereticii departe de la cei drept-credincio?i. Iar pururea pomenitul acesta Amfilohie mul?i ani a p?storit turma lui Hristos ?i a alc?tuit înv???turi drept-credincioase; ?i ajungând la adânci b?trâne?i, s-a odihnit în pace.

Sursa: http://www.calendar-ortodox.ro

This entry was posted in Catehism, Vietile Sfintilor. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *