Din viata Sf. Nifon al Constantianei

„Dup? ce mi-am venit în sim?irea p?catelor mele ?i am început s? fac lucrurile poc?in?ei, nu erau înc? trecu?i trei ani, ?i într-o sear? mi-a venit un gând, c? am atâta vreme de când m? rog lui Dumnezeu ?i pân? acum nici un dar nu mi-a dat; c?ci am întinat Sfântul Botez cu p?catele mele ?i pentru aceasta nu m? ascult? Dumnezeu. ?i acestea socotindu-le eu în întristarea mea, am adormit ?i am v?zut în vedenie c? eram într-o biseric? preafrumoas?, în care Domnul nostru Iisus Hristos ?edea pe scaunul slavei Sale. ?i dac? L-am v?zut, mi-am în?l?at mâinile spre El ?i m? rugam, zicând: Auzi, Dumnezeule, rug?ciunea mea ?i s? nu treci cu vederea cererea mea ?i celelalte din psalm. ?i Domnul, plecându-?i capul, asculta rug?ciunea mea, iar eu îl rugam s? izgoneasc? de la mine duhul cel r?u al temerii ?i Domnul mi-a zis: «Am auzit rug?ciunea ta ?i s? fie dup? cererea ta».Dup? pu?in mi-a zis iar??i: “Nifone, Nifone, în seara aceasta M-ai întristat cu ceea ce ai zis în gândul t?u, c? adic? M? rogi de atâta vreme ?i nici un dar nu ?i-am dat. Nu e?ti tu care m? rogi în toate zilele s? nu te sl?vesc pe p?mânt? Deci apoi ce dar s?-?i dau, ca s? nu te sl?ve?ti de oameni? Darul limbilor, ori darul proorociei, ori darul t?m?duirilor ?i celelalte? Dar tu nu le voie?ti, nici nu le ceri, ca s? nu te sl?veasc? oamenii pentru dânsele. Dar acela pe care îl ai, spune-Mi, oare nu este dar? Aerul care îl r?sufli, nu este dar? Cerul, p?mântul, marea ?i toate cele dintr-însele, nu vi le-am dat în dar? Ce Mi-a?i dat voi oamenii pentru ele? Nimic. ?i lucrul cel mai r?u este c? în loc de r?sp?tire, voi M-a?i scuipat, M-a?i p?lmuit, M-a?i b?tut cu bice ?i pe cruce M-a?i pironit, cu o?et ?i cu fiere M-a?i ad?pat ?i câte rele nu Mi-a?i f?cut, pe care voi în?iv? le ?ti?i. Dar Trupul ?i Sângele Meu pe Care vi le-am dat vou?, nu sunt un dar? Toate bun?­t??ile p?mântului ce sunt? P?s?rile cerului, pe?tii m?rii ?i celelalte, nu sunt daruri? ?i c? am murit ?i M-am îngropat pentru dragostea voastr?, c? v-am slobozit din iad ?i v-am a?ezat întru împ?r??ia Mea, acesta nu este dar? ?i cine altul v-a f?cut unele ca acestea ?i atâtea bun?t??i? Deci cum zici c? nu ?i-am dat nici un dar? Caut? chiar ?i acum ?i vezi duhul temerii, cum este legat». Deci c?utând eu, am v?zut în dreptul meu un taur legat de un par, atât de strâns, încât nu putea nici s? se clinteasc?; ci numai î?i s?lb?ticea ochii ?i c?uta într-o parte ?i într-alta, cum s? m? rup?. ?i de atunci mai mult, cu dumnezeiescul ajutor, m-am liberat de patima temerii, care de tân?r m? st?pânea foarte mult, ?i când voiam s? m? duc la biseric? noaptea, ori altceva lucru bun s? fac, îmi era mare fric?. înc? ?i în somn îmi ar?ta nenum?rate rele ?i cu covâr?ire m? înfrico?a. Iar din vremea aceea, m-am liberat de patima temerii ?i am pream?rit pe Dumnezeu”.
Cuviosul a zidit o biseric? în Constantinopol în numele Preacuratei N?sc?toare de Dumnezeu ?i având lâng? dânsa locuin?a sa, pe mul?i necredincio?i îi întorcea la credin?a în Hristos. Aceasta ner?bdând-o diavolul, c? Nifon pe mul?i scotea de la în?el?ciunea lui, a venit asupra lui cu o mul?ime de diavoli, ca la o mie ?i n?v?lind noaptea, au vrut s?-l munceasc?. ?i s-a umput locuin?a lui de diavoli, iar el i-a certat cu puterea Sfintei Cruci ?i având ajutorul lui Dumnezeu ?i al sfântului înger, a luat pe fiecare dintr-în?ii ?i le-a dat câte o sut? de toiege, pân? când s-au jurat lui, cum c? nu se vor mai apropia niciodat? de locul acela unde se pomene?te numele lui Nifon.
This entry was posted in Vietile Sfintilor. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *