Sf. Mc. Longhin [16 oct]

Domnul nostru Iisus Hristos, prin negr?ita Lui mil?, a binevoit s? ne mîntuiasc? de la pierzare cu patima Sa cea de voie, prin Cruce, prin moarte ?i prin înviere, dîndu-Se spre chinuri, ca s? se r?neasc? pentru p?catele noastre. Atunci un suta?, anume Longhin, de neam din Capadocia, fiind sub st?pînirea lui Pilat, a fost pus împreun? cu osta?ii s?i s? slujeasc? la sfintele patimi ?i la r?stignirea lui Hristos. V?zînd el minunile cele ce s-au f?cut de Hristos, adic? cutremurul ?i schimbarea soarelui în întuneric, mormintele deschizîndu-se, mor?ii înviind ?i pietrele despicîndu-se, a m?rturisit c? Hristos este Fiul lui Dumnezeu, precum gr?ie?te dumnezeiescul evanghelist Matei: “Iar suta?ul ?i cei ce str?juiau împreun? cu dînsul pe Iisus, v?zînd cutremurul ?i cele ce s-au f?cut, s-a temut foarte tare, zicînd: cu adev?rat Fiul lui Dumnezeu a fost Acesta”.

Despre Longhin suta?ul zic unii c? el a împuns cu suli?a în coasta nostru Domnului Iisus Hristos, Care a murit pe cruce, iar din sîngele ?i apa ce au curs a cî?tigat t?m?duire pentru ochii s?i cei bolnavi. Apoi, fiind îngropat trupul f?c?tor de via?? al lui Hristos, Longhin iar??i a fost pus de Pilat s? str?juiasc? cu osta?ii pe Iisus Care z?cea în mormînt. Iar cînd Domnul, cu mare slav?, a înviat din mormînt ?i prin minunata Sa sculare a însp?imîntat pe str?jeri, îngerul Domnului, pogorîndu-se din cer, a pr?v?lit piatra de pe mormînt ?i de frica lui s-au cutremurat str?jerii ?i s-au f?cut ca mor?i. Atunci Longhin împreun? cu al?i doi osta?i ai s?i au crezut des?vîr?it în Hristos ?i s-au f?cut propov?duitori ai învierii Lui, m?rturisind lui Pilat ?i arhiereilor toate cele ce s-au f?cut.

Arhiereii au f?cut sfat cu b?trînii ?i au dat osta?ilor mul?i argin?i ca s? t?inuiasc? învierea lui Hristos, zicînd: “Ucenicii Lui L-au furat noaptea, pe cînd noi dormeam”. Îns? Longhin nu a primit argin?ii ?i nu a vrut s? t?inuiasc? minunea, ci a m?rturisit-o ?i adev?rat? a fost m?rturisirea lui. Pentru aceasta Pilat ?i adunarea evreiasc? l-au urît pe Longhin ?i toat? mînia lor pe care o aveau înainte asupra lui Hristos au îndreptat-o împotriva lui. C?ci cu cuvîntul s?u vestea tuturor c? Hristos este adev?ratul Dumnezeu, a C?rui moarte ?i înviere d?t?toare de via?? el însu?i le-a v?zut ?i despre aceasta la to?i a propov?duit. Zavistnicii încercau asupra lui pricin? ?i vreme potrivit? s?-l piard?, pentru c? m?rturisea pe Iisus Hristos, dar nu aflau, pentru c? Longhin fiind mai b?trîn ?i mai cinstit decît to?i, era binecunoscut Cezarului. Fiind în?tiin?at el de gîndul lor cel r?u ce îl aveau asupra lui, a voit mai bine s? fie lep?dat pentru Hristos, decît s? vie?uiasc? în loca?urile iudeilor. ?i ?i-a l?sat dreg?toria sa, haina ?i brîul cel ost??esc ?i luînd cu el pe cei doi prieteni care aveau aceea?i rîvn? ca ?i dînsul, pentru Hristos, s-au dep?rtat ?i n-au mai vie?uit cu popor ?i se îndeletniceau cu credin?a în adev?ratul Dumnezeu. Apoi au primit botezul de la Sfin?ii Apostoli ?i nu dup? mult? vreme au p?r?sit Ierusalimul ?i au mers împreun? în Capadocia. Acolo a fost propov?duitor ?i apostol al lui Hristos ?i a întors pe mul?i din r?t?cire la Dumnezeu. Apoi, l?sînd cetatea aceea, a petrecut în satul tat?lui s?u, vie?uind în post ?i în rug?ciune.

Adunarea evreiasc? din Ierusalim a fost în?tiin?at? c? Longhin a umplut toat? Capadocia cu înv???tura sa ?i cu m?rturisirea cea dovedit? despre învierea lui Hristos. De aceea, arhiereii ?i b?trînii s-au umplut de zavistie ?i de mînie ?i, mergînd la Pilat cu multe daruri, l-au rugat ca s? trimit? pîn? la Cezarul din Roma veste împotriva lui Longhin care ?i-a lep?dat dreg?toria ost??easc?, s-a ab?tut de la st?pînirea roman? ?i tulbur? poporul din Capadocia propov?duind pe alt împ?rat. Iar Pilat, luînd darurile, a ascultat rug?mintea lor ?i a trimis la Cezarul Tiberiu o scrisoare care cuprindea mult? clevetire împotriva lui Longhin. Cu aceast? scrisoare a lui Pilat au trimis iudeii mult aur Cezarului, r?scump?rînd moartea Sfîntului Longhin. Apoi degrab? a venit de la Cezar porunc? ca Longhin s? fie pedepsit cu moarte, ca un potrivnic al Cezarului. ?i îndat? Pilat a trimis osta?i în Capadochia ca s?-i taie capul lui Longhin ?i apoi s?-l aduc? în Ierusalim, spre a dovedi adun?rii evreie?ti moartea lui. Apoi Pilat a poruncit s? fie uci?i, dup? cererea evreilor care îl urau pe Dumnezeu, ?i cei doi osta?i care l?saser? împreun? cu Longhin dreg?toria ost??easc? ?i propov?duiau acolo, ca ?i dînsul, pe Hristos.

Ajungînd trimi?ii lui Pilat în p?r?ile Capadociei, întrebau cu st?ruin?? unde este Longhin. Aflînd c? locuie?te în satul p?rintesc, s-au sîrguit s? mearg? acolo ?i umblau în tain?, c?utîndu-l pe Longhin nu spre a-l ucide, ci spre a-i aduce oarecare cinste, pentru c? se temeau ca s? nu-i scape din mîini ?i s? se întoarc? ru?ina?i la cei ce i-au trimis. De aceea, c?utau s? n?v?leasc? asupra lui în tain?. Iar Sfîntul Longhin, fiind plin de Duhul lui Dumnezeu, a ?tiut cele ce vor s? fie, pentru c? i s-a descoperit lui cununa muceniceasc? ce i se g?tea, ?i a ie?it singur în întîmpinarea lor. V?zîndu-i, cu dragoste le-a gr?it cuvinte bune. Iar ei, necunoscîndu-l, l-au întrebat: “Unde este Longhin care era odat? suta??” Iar Longhin i-a întrebat: “Ce trebuin?? ave?i cu el?”. Au r?spuns osta?ii: “Am auzit c? este om bun ?i vrem s?-l cercet?m; c?ci noi sîntem osta?i, iar el a fost suta? de osta?i, deci voim s?-l vedem pe el”. Iar Longhin le-a zis: “Rogu-v? pe voi, st?pînii mei, s? v? abate?i la casa mea ?i s? v? odihni?i pu?in de cale, c?ci eu vi-l voi spune vou?, c? ?tiu unde vie?uie?te ?i sigur va veni la voi, c? nu locuie?te departe”. Iar ei s-au dus la dînsul. ?i le-a f?cut Longhin osp?? mare, iar dup? ce s-a înserat, cînd oaspe?ii s-au veselit bine de vin, au spus lui Longhin pentru ce sînt trimi?i. Îns? mai întîi l-au rugat ?i l-au jurat cu jur?mînt ca s? nu spun? nim?nui taina aceasta, temîndu-se ca nu cumva cineva s?-l scape pe Longhin de dîn?ii. Apoi i-au spus: “Noi sîntem trimi?i ca s? lu?m capul lui ?i capetele celor doi tovar??i ai lui, pentru c? a venit porunca aceasta de la Cezar c?tre Pilat”. Longhin, auzind c? ?i pe prietenii lui îi caut? ca s?-i omoare, a trimis în grab? dup? dîn?ii, chemîndu-i la sine ?i nu le-a spus osta?ilor c? el este Longhin, pîn? ce nu au venit ?i prietenii lui. Iar osta?ii adormind, Longhin a stat la rug?ciune ?i toat? noaptea aceea s-a rugat cu dinadinsul lui Dumnezeu, preg?tindu-se pentru moarte. A doua zi osta?ii se sîrguiau s? mearg? în cale ?i l-au rugat pe Longhin ca s? li-l spun? pe acela pe care îl caut? ?i pe care a f?g?duit c? are s?-l arate. Iar Longhin le-a zis lor: “A?tepta?i pu?in, st?pînii mei, c? am trimis dup? dînsul ?i f?r? z?bav? va veni la voi. ?i s? m? crede?i pe mine c? acela pe care îl c?uta?i, singur se va da pe sine în mîinile voastre, numai s? a?tepta?i”. Aflînd Longhin c? vin prietenii lui, a ie?it în întîmpinarea lor ?i, cuprinzîndu-i, i-a s?rutat pe ei, zicîndu-le: “Bucura?i-v?, robii lui Hristos ?i ai mei prieteni, c? s-a apropiat veselia noastr?; a sosit vremea dezleg?rii noastre din leg?turile trupe?ti. C?ci, iat?, acum vom sta împreun? înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, pe Care L-am v?zut r?bdînd patimi, r?stignire, îngropare ?i a înviat cu slav?. Pe Acela iar??i de acum Îl vom vedea ?ezînd de-a dreapta lui Dumnezeu ?i ne vom s?tura de vederea slavei Lui”. Gr?ind acestea Longhin c?tre prietenii s?i, le-a spus lor de ce au venit osta?ii de la Pilat ?i de la adunarea iudeilor: ca s?-i ucid? pe ei pentru m?rturisirea învierii lui Hristos. Iar ei, auzind acestea, s-au bucurat c? se vor învrednici a fi p?rta?i cununii mucenice?ti ?i c? degrab? vor merge s? stea înaintea Domnului lor, pe Care L-au iubit din tot sufletul. Apoi, ducîndu-i pe prietenii s?i la osta?i, le-a zis: “Iat?, ave?i pe Longhin, iat? ave?i ?i pe cei doi prieteni ai lui, pentru c? eu sînt Longhin pe care îl c?uta?i, iar ace?tia doi sînt prietenii mei, care împreun? cu mine au v?zut învierea lui Hristos ?i au crezut. Deci f?ce?i-ne nou? a?a precum ave?i porunca de la cei ce v-au trimis pe voi”.

Iar osta?ii, auzind acestea, s-au umilit ?i pe moment nu credeau c? el este Longhin. Apoi, în?tiin?îndu-se cu adev?rat, se ru?inar? si nu voiau s?-l omoare pe binef?c?torul lor. Iar Longhin îi silea pe ei ca s? îndeplineasc? porunca ?i le zicea: “Nu pute?i s?-mi r?spl?ti?i mai bine pentru dragostea mea c?tre voi decît dac? m? ve?i trimite degrab? la Domnul meu, pe Care de mult doresc s?-L v?d”.

Apoi, s-a îmbr?cat în haine albe de îngropare, a ar?tat cu mîna un deal care era în apropiere ?i a poruncit casnicilor s?i ca acolo s?-i îngroape trupul ?i s? pun? împreun? cu dînsul ?i trupurile celor doi prieteni ai s?i. Rugîndu-se mult ?i dînd tuturor celor ce erau acolo s?rutarea cea mai de pe urm? ?i-au plecat sub sabie capetele lor, iar osta?ii, t?indu-le, au luat cu dîn?ii capul Sfîntului Longhin ?i s-au dus. Iar cei de pe lîng? cas? au îngropat cu cinste trupurile sfin?ilor la locul ar?tat de Sfîntul Longhin, iar cinstitul ?i sfîntul lui cap a fost dus de osta?i la Ierusalim, ca s? fie dovad? lui Pilat ?i iudeilor despre uciderea lui Longhin. Pilat ?i cu iudeii, v?zînd capul sfîntului, a poruncit ca s?-l arunce afar? din cetate ?i l-au t?v?lit mult în gunoi pîn? ce a fost astupat acolo.

Domnul, Care p?ze?te toate oasele pl?cu?ilor S?i, a p?zit întreg, în gunoi, capul Sfîntului Longhin. Si cînd a vrut ca s?-l pream?reasc? pe robul s?u pe p?mînt înaintea oamenilor, precum îl pream?rise în cer înaintea îngerilor, a descoperit sfîntul lui cap astfel: O femeie v?duv? din Capadochia orbise de amîndoi ochii ?i mult? vreme a c?utat ajutor pe la doctori, dar n-a aflat nic?ieri. Apoi s-a gîndit s? mearg? la Ierusalim ?i s? se închine acolo la sfintele locuri, c?utînd ajutorul lui Dumnezeu pentru ochii s?i cei orbi. Luînd cu ea pe fiul ei, primul n?scut, a luat calea Ierusalimului ?i a fost dus? de dînsul pîn? acolo. Ajungînd la sfintele locuri, fiul ei s-a îmboln?vit ?i dup? pu?ine zile a murit. Din pricina aceasta v?duva avea mare mîhnire ?i plîngea de îndoita-i orbire: c?ci a pierdut ?i ochii ?i pe fiul ei, care era ca o lumin? a ochilor s?i.

Plîngînd ea nemîngîiat? ?i tînguindu-se cu amar, i s-a ar?tat în vedenie Sfîntul Longhin ?i a mîngîiat-o, f?g?duindu-i c? ?i pe fiul ei i-l va ar?ta în slava cerului ?i lumina ochilor i-o va d?rui. ?i i-a povestit toate cele despre sine; cum a fost la patimi, la r?stignire, la îngropare ?i la învierea lui Hristos, cum a propov?duit în Capadocia pe Hristos ?i a p?timit pentru Dînsul cu prietenii s?i. ?i i-a poruncit ei s? mearg? înaintea cet??ii ?i s? afle capul lui acoperit de gunoi ?i i-a zis: “?ie ?i s-a rînduit aceasta spre t?m?duirea ta”. Iar ea, mîngîindu-se în necaz, s-a sculat ?i a mers, fiind condus? afar? din cetate. Femeia ruga pe cei care o duceau, zicîndu-le: “Unde ve?i vedea gunoi mult adunat, acolo s? m? duce?i”. ?i a?a s-a f?cut; aflînd gunoi mult, au dus-o acolo, iar ea a început a scormoni gunoiul cu mîinile. De?i nu vedea nimic cu ochii, avea credin?? mare în cuvintele sfîntului, cel ce i-a gr?it în vedenie. Dup? rînduiala lui Dumnezeu, îndat? a g?sit ceea ce c?uta. Deodat? a v?zut lumina soarelui, pentru c? i s-au deschis ochii ?i a v?zut în gunoi capul sfîntului. ?i s-a bucurat, nu atît de lumina soarelui pe care a v?zut-o, cît mai ales de capul sfîntului, pe care l-a aflat ?i prin care a cî?tigat vederea. ?i l-a pream?rit pe Dumnezeu, iar pe Sfîntul Longhin, robul s?u, l-a cinstit. Luînd capul ?i s?rutîndu-l, l-a dus cu bucurie în casa în care g?zduia ?i, sp?lîndu-l, l-a uns cu miresme bine mirositoare. A?a de mult se veselea de aflarea acelei duhovnice?ti visterii, încît ?i-a uitat mîhnirea pentru fiul cel mort.

În noaptea urm?toare i s-a ar?tat iar Sfîntul Longhin, în lumin? mare, aducînd pe fiul ei la dînsa, str?lucind în îmbr?c?minte de nunt? ?i, cuprinzîndu-l pe acesta cu dragoste p?rinteasc?, a zis c?tre v?duv?: “Vezi pe acela pentru care e?ti în durere? Iat?, femeie, pe fiul t?u, iat? în ce fel de cinste ?i slav? se afl?, vezi-l ?i te mîngîie, pentru c? Dumnezeu l-a num?rat în cetele cele cere?ti, care se afl? în Împ?r??ia Lui; iar eu l-am luat acum de la Mîntuitorul ?i nu va fi dep?rtat de mine niciodat?. ?i s? iei capul meu ?i trupul fiului t?u ?i s? le pui într-o racl?. S? nu plîngi mai mult pe fiul t?u, nici s? se tulbure inima ta, c?ci mare slav?, bucurie ?i veselie nesfîr?it? i s-a dat lui de la Dumnezeu”.

Dac? a auzit aceasta, femeia s-a sculat ?i degrab? a pus într-o racl? capul mucenicului, împreun? cu trupul fiului ei cel mort ?i s-a întors la casa sa, sl?vind ?i l?udînd pe Domnul. Sosind în patria sa, a îngropat la un loc trupul fiului ei împreun? cu cinstit capul sfîntului mucenic ?i aceste cuvinte le gr?ia în sine: “Acum ?tiu c? celor ce iubesc pe Dumnezeu toate le sporesc spre bine. Am c?utat ochii trupe?ti ?i am aflat împreun? ?i pe cei suflete?ti. Eram cuprins? de necaz pentru moartea fiului meu ?i acum îl am la ceruri stînd în slav? înaintea lui Dumnezeu cu proorocii, cu mucenicii ?i cu Longhin, cu care totdeauna se bucur?, întru împ?r??ia lui Hristos, purtînd printre îngeri Crucea, semnul cel de biruin??. El ca un ucenic al lui Longhin scoate acela?i glas, cîntînd cu bucurie: “Cu adev?rat Fiul lui Dumnezeu a fost Acesta, este ?i va fi. Imp?r??ia Lui este împ?r??ia tuturor veacurilor ?i st?pînirea Lui, întru tot neamul ?i neamul, a C?ruia este slava în veci”. Amin.

Sursa: http://logos.md

This entry was posted in Vietile Sfintilor. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *