Omul nu va trai numai cu paine, ci cu tot cuvantul lui Dumnezeu

Comuna Pâng?ra?i – Neam? a fost binecuvân­tat? de Dumnezeu cu un cre?tin smerit ?i evlavios, în persoana înv???torului Gheorghe Gârbule?, n?scut în 1910. în timpul celui de-al doilea r?zboi mondial, Gheorghe Gârbule? a fost trimis pe front. în timpul luptelor din Caucaz i s-a pus pistolul la gât ?i a fost împu?cat. Dar, prin minune, a sc?pat cu via??. Dup? ce st? în spital vreo ?ase luni de zile, este l?sat la vatr? ca invalid de r?zboi, dar este reîncorporat în 1944 în timpul luptelor de la Neam?, unde cade prizonier. Este trimis în lag?rul de la Oranki, unde st? trei ani de zile, primind toate ca din mâna lui Dumnezeu. Despre ace?ti ani el poveste?te: „Acolo l-am cunoscut cu adev?rat pe Dumnezeu. Eram în lag?r ?i P?rintele Dimitrie Bejan ne tâlcuia dintr-o Biblie, care prin minune Dumnezeu a p?zit-o de n-au pus-o pe foc, c?ci în fiecare s?pt?mân? ne f?ceau perchezi?ie. Eram câte 70-80 înscri?i pe zi s? citim o pagin? din Biblie. Aici am în?eles cuvântul c? omul nu va tr?i numai cu pâine, care nu era în lag?r, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu”. Dup? ce iese la pensie, profesorul Gheorghe Gârbule?, cu binecuvântarea preotului paroh, face o frumoas? misiune ortodox? în satul Pâng?r?cior – Neam?, mai ales difuzând c?r?i sfinte de tot felul, din cas? în cas?. Apoi cite?te duminica cazania la biseric?. Merge pe la copii ?i bolnavi; sf?tuie?te, înva??, mângâie ?i face milostenie.

Via?a lui este un continuu apostolat, o jertf? de trei sferturi de secol, de m?rturisire a Evan­gheliei lui Hristos, de misiune, de milostenie ?i slujire sfânta.
Ce alt? misiune ?i slujire ortodox? mai frumoas? poate face cineva ca acest smerit cre?tin ?i frate în Hristos? De aceea îl recomand?m de model tuturor cre?tinilor care vor s? se mântu­iasc?. C?ci f?r? jertfe, f?r? osteneal? ?i renun?are la cele de pe p?mânt, nu ne putem mântui.
Bunul nostru Mântuitor s? primeasc? jertfa, lauda, statornicia ?i buna credin?? a pl?cutului s?u, Gheorghe, ca s? fie îndemn, lumin? ?i c?l?uz? ortodox? pentru to?i care cred în lumin? ?i în învierea Domnului.
Sursa: Istorioare duhovnicesti, Arhim. Ioanichie Balan, Ed. Sihastria, 2004
This entry was posted in Carti. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.