Rugaciunea fiilor pentru parinti

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuternice?ti florile ?i verdea?? de pe tot p?mântul cu c?ldur? soarelui T?u, ?i sufletul omenesc cu c?ldur? iubirii Tale, Tu, Cel ce pe toate le-ai zidit de bun?voia Ta în cer ?i pe p?mânt ?i pe toate le p?strezi prin dragoste ?i mil?, revars?, mult-îndurate Doamne, peste sufletul meu cel slab ?i umilit care se închin? ?ie, bun?tatea ?i darul T?u, ?i iubire ?i mil? peste p?rin?ii mei, peste mai-marii mei ?i peste to?i aceia care se ostenesc pentru mine ?i care m-au ajutat vreodat? cu sfatul ?i bun?tatea lor. F? din sufletul meu un soare c?lduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei s? simt? din îndestulare mângâierile ?i ajutorul cel venit de la Tine ?i rev?rsat asupra lor prin rug?ciunile ?i prin dragostea mea fiasc?. Î?i vorbe?te, P?rinte, inima mea de fiu (fiic?), ?i ?tiu c? Tu cuno?ti l?untrul nostru ?i c? nu Te vei întoarce de la inima mea, atât de d?ruit? tuturor acelora pentru care Te rog,- d?ruie?te-mi, Doamne, în?elepciune, c? s? nu uit niciodat?, nici în sup?r?ri, nici în necazuri ?i nici în bucurie, înv???tura Ta, cum c? “binecuvânt?rile p?rin?ilor înt?resc casele fiilor“, ?i iar??i: “cunun? b?trânilor sunt fiii lor ?i fal? fiilor sunt p?rin?ii lor“. Pentru aceast?, rogu-Te, Doamne, sl?vite împ?rate ?i bunule P?rinte, înt?re?te-m? s? cresc înaintea fe?ei lor cu temerea de ?ine ?i cu ru?inea de oameni, pentru c?, prin cur??irea de orice r?u, prin împlinirea oric?rui bine, prin fug? de orice p?cat ?i prin setea de orice virtute, via?? mea s? fie spre mântuirea mea ?i a lor. C? Tu e?ti, Doamne, Cel ce odinioar? ai zis: “L?sa?i copiii s? vin? la Mine, c? a unora c? acestora este împ?r??ia cerurilor“, ?i ?i-ai pus dumnezeie?tile Tale mâini peste capetelelor ?i i-ai binecuvântat. Însu?i Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul T?u cel preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul T?u, ?i ajut?-mi s? fac bucurie p?rin?ilor mei ?i s? umblu întru c?r?rile Tale cele sfinte, s?vâr?ind numai ce este bun ?i pl?cut ?ie, c? binecuvântat e?ti în vecii vecilor. Amin!

This entry was posted in Rugaciuni and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *