Categories
nespecificat

Iepurasul de Paste si noi

Motto“Iepura?ul must?cios e de Pa?te norocos,
nu-?i las? cadou în ghete, are el alte secrete:
pasca, oul înro?it, cozonacul, mielul fript ?i un Pa?te Fericit!”
(urare “tradi?ional?” de sezon)

Suntem în Postul Mare. Mai sunt mai pu?in de dou? s?pt?mâni pân? la Înviere. Cu o mare grij? fa?? de cump?r?tori, negustorii au început deja s?-?i vând? marfa, special? pentru “Sfintele S?rb?tori” – cu varianta “Sfintele S?rb?tori de Pa?ti”. Dac?, cumva, am fi picat chiar acum pe planeta P?mânt ?i ne-am fi întrebat ce s?rb?tori sunt acestea, atunci cu siguran?? c? am fi aflat lucruri, pe care noi cei de acum nu le mai observ?m, nu le mai vedem, cu care ne-am obi?nuit, dar care sunt cu totul pierz?toare pentru noi.

A?adar, s?rb?torile care urmeaz? încep s? se întrez?reasc?: apar iepura?ii, din ce în ce mai des, pe firmele luminoase – cu variante multiple: domni cu urechi de iepura?i, domni?oare dezbr?cate cu acelea?i urechi care îns? seam?n? mai mult cu ni?te “corni?e”, sau chiar iepura?ii colora?i, frumo?i ?i pufo?i (la fel cum colorate sunt revistele cu iepura?i, cu plai ?i cu boi). Toate acestea sunt, dup? cum spune lumea, “haioase”. Deci, este o s?rb?toare cu iepura?i. Au ap?rut îns? ?i pui?orii de g?in?, desigur g?lbui ?i desigur tare frumo?i ?i pufo?i. Nu este nici o îndoial?, la aceast? fotografie trebuie ad?ugate ?i ou?le colorate: ro?u, galben, verde, albastru ?i restul culorilor. Dac? mai punem c? mirosul acestor s?rb?tori se bazeaz? pe miel – cu variantele ciorb? ?i la cuptor – atunci vom începe s? în?elegem cât de important? ?i în acela?i timp animalier? este aceast? s?rb?toare sau “Sfintele S?rb?tori de Pa?ti”.

Aten?ie: de o deosebit? importan?? sunt, ?i de aceast? dat? – ca ?i la s?rb?toarea porcului de cr?ciun – cadourile, darurile. E un fel de parol?: “Ce ai vrea s?-?i aduc? iepura?ul?”, care legitimeaz? ?i încununeaz? aceast? minunat? s?rb?toare de “prim?var?”. Ceea ce v? povestesc eu aici, pute?i vedea ?i chiar vede?i ?i Domniile Voastre, oriunde v-a?i localiza în credincioasa noastr? ?ar? de 87% ortodoxie. ?i cu siguran?? c? vede?i toate acestea – plus motivul generator pentru toate s?rb?torile tuturor românilor, steaua polar? a existen?ei noastre: coca cola! Nu trebuie uitat nici filmul de mare efect – pe care îl vedem în fiecare an ?i care ne arat? o poveste neoprotestant?, anticre?tin?, cu un personaj care nu are nimic a face cu Hristos – care nu a fost, nu este ?i nici nu va fi vreodat? vedet? de film. Acesta este tabloul s?rb?torilor de prim?var? sau a “Sfintelor S?rb?tori de Pa?ti”, la români.

Cu siguran?? ?i pe bun? dreptate, aceasta ar în?elege cineva care ar veni acum pentru prima oar? pe planeta P?mânt. Nu ?tim ?i nici nu ne intereseaz? ce ar gândi despre acestea respectiva fictiv? persoan?, tocmai fiindc? nu poate exista. Îns?, câteva întreb?ri ne ?in calea. Ce se întâmpl? cu S?rb?torile Românilor? Cum e posibil ca întregul aparat de propagand? anticre?tin numit mass-media s? promoveze, f?r? nici cea mai mic? re?inere aceste blasfemii, aceste huiduieli la adresa credin?ei românilor, ?i în ultim? instan?? la adresa românilor? De ce nu ia nimeni atitudine? De ce ne mai uit?m la televizoarele lor pline de infec?ie? De ce mai citim gazetele, care acum – mai ales acum – ne arat? femei goale ?i în care se dezbat lucruri de “maxim? importan?? economic?”?

Cel mai probabil acestea sunt ispite – p?rintele lor este chiar dracu, de altfel prezent în chiar toate reclamele, cu toate variantele lor – dar, în acela?i timp sunt încerc?ri. Încerc?ri pentru fiecare dintre noi. Ce facem noi atunci când suntem pu?i în prezen?a unei situa?ii de acest fel – ?i suntem pu?i sau ne punem noi în?ine, încontinuu? Oare nu în?eleg românii dreptcredincio?i c? ei sunt cei care “consum?” toate aceste otr?vuri, ?i aceasta chiar la cererea lor? Prin faptul c? nu doar permit ci ?i particip? la aceste odio?enii, chiar dac? unii dintre ei par sau fac pe indigna?ii.
Nimeni nu ne face acest r?u – noi în?ine ni-l facem, fiindc? nu cred c? a fost cineva obligat s?-?i cumpere televizor ?i s? tr?iasc? hipnotizat de imaginile mi?c?toare, care nu au nici cea mai mic? leg?tur? cu existen?a noastr?; cum nu cred c? a fost cineva for?at s? citeasc? ziarul sau s? asculte radio – chiar dac? toate acestea se fac sub acoperirea ?i justificarea nevoii de informa?ie. Este cert c? toate aceste blasfemii sunt gândite ?i administrate concertat; cum clar este c? toate sunt îndreptate împotriva Învierii, despre care nici nu se pomene?te – sunt cu mult mai importante: mielul, oul, iepura?ul, pui?orul ?amd.

Informa?iile pe care ar trebui cu necesitate s? le avem acum, în Postul Mare, sunt la îndemâna oricui – dar pu?ini sunt cei care le cerceteaz? ?i, mai pu?ini, cei care le tr?iesc.

Câ?i dintre  – din nou – cei 87% din credincio?ii, care suntem noi, “s-au informat” despre S?pt?mâna Mare? Câ?i ?tiu c? Luni iudeii au hot?rât s?-L r?stigneasc? pe Hristos, c? Mar?i a fost proorocirea distrugerii Templului, c? Miercuri a fost ungerea piciorelor lui Hristos ?i tot atunci ucenicii s-au tulburat din cauza lui Iuda, iar Iuda a primit argin?ii; c? Joi este Cina cea de Tain?, sp?larea picioarelor, rug?ciunea din muntele m?slinilor ?i tot atunci Hristos este luat; c? Vineri, Dumnezeu este în fa?a Sinedriului, la Pilat ?i suport? toate batjocurile ?i chinurile; c? tot Vineri a fost r?stignit, a murit, I-a fost împuns? coasta, a fost coborât de pe cruce, iar mormântul I-a fost pecetluit; c? Sâmb?t? Hristos a pogorât la iad ?i, c? Duminic? a Înviat? Iat?: acestea sunt “informa?ii” vitale pentru noi. Din surse demne de toat? încrederea, de la un “agent special”, dintr-o sih?strie de prin Mun?ii Neam?ului, avem chiar “informa?ia” c? de aproape dou? mii de ani fiecare s?pt?mân? este S?pt?mâna Mare – dar aceasta este o informa?ie mai special?. A?i auzit pe undeva de iepura?i, veveri?e, ou?oare, pui?ori ?i cadouri, cozonac ?i budinc?? Nu. Fiindc? aici este vorba despre via?? ?i moarte, sau mai bine zis despre nemurirespre osând? sau spre bucurie; nu despre animale ?i produse agricole, dragi cre?tini ortodoc?i, care suntem noi.

Voi, cei care ave?i o leg?tur? cu biserica, cei care nu cre?te?i anim?lu?e ritualice sau ou?oare multicolore, cei care sunte?i preocupa?i de propria-v? mântuire ?i de mântuirea neamului vostru; cei care ?ti?i ce se petrece în acest post – covâr?itor pentru noi -, altceva decât oferirea de daruri ?i coca cola sau pepsi; cei care sim?i?i greutatea atât de minunat? a r?spunderii pe care o ave?i în cadrul neamului care v-a ivit ?i ?ti?i c? mântuire înseamn? jerf? ?i nu budinc? sau cozonac cu stafide.
Voi, cei care v-a?i îmbr?cat în Hristos, prin sfântul botez, ?i purta?i la gâtul sufletului vostru crucea de pe Golgota, pe care a fost r?stignit chiar Dumnezeul ?i Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Cel ce a înviat din mor?i, cu moartea pe moarte c?lcând.
Voi, trebuie s? vede?i ?i s? în?elege?i c? nu este un a?a mare efort – despre jertf? nici nu se poate vorbi – s? v? opri?i din a mai sprijini lupta împotriva lui Hristos ?i împotriva mântuirii noastre.

Este foarte simplu: nu mai deschide?i cutia cu minciuni ?i blasfemii denumit? ?i televizor, nu mai citi?i ziarele ?i nu mai asculta?i delirul emo?ionant tremur?tor – chiar dac? vi se pare c? sun? bine. Poate vi se pare prea greu. Bine, atunci poate fi numit? jertfa voastr?: s? nu-L mai batjocori?i pe Hristos. Toat? via?a noastr? depinde de acest lucru: con?tientizarea faptului c? nu trebuie s? mai lovim cu piciorul în ?epu??. Acest lucru trebuie s? ne duc? la atitudine eliberatoare ?i nu la pasivitate complice cu urâtorii lui Hristos. Fiindc? altfel, cum mai putem s? r?spundem în fa?a Învierii: “Adev?rat a Înviat!

Mugur Vasiliu, 10 aprilie 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.