Prohodul Domnului

Judecătorul a toată suflarea și a tot gândul inimii este dat astăzi în mâinile judecătorilor celor fărădelege. Înaintea împăratului pământesc stă smerit Împăratul ceresc, Cel de a Cărui contemplare Se înfricoșează heruvimii. Cel Ce îndulcește inimile noastre cu gânduri dumnezeiești este străpuns cu săgețile cuvintelor de hulă. Cu haină de ocară este îmbrăcat Cel Ce a îmbrăcat pe om cu haina frumuseții chipului Său. Cel Neîncăput în oglinda cerului ca un fărădelege este socotit de fiii lui Israel și strâmtorat pe lemnul Crucii. Scuipări în obraz primește Cel Ce a făcut tină și a spălat ochii orbului din naștere, ca să vadă lumina cea simțitoare și pe Sine, Lumina cea mai presus de lumină. Cel Ce a curățit pe cei leproși răni primește pe tot Trupul și Cel Ce îmbracă toată făptura cu frumusețe, din pricina pătimirii primește ștergerea chipului frumuseții Sale. Cel Ce a oprit izvorul celei cu scurgere de sânge Se acoperă acum cu veșmânt de sânge, voind a curăți toată întinăciunea lui Adam.Trestie în mâna dreaptă primește Cel Ce șterge zapisul păcatelor noastre cu mulțimea îndurărilor Sale. Cuvântul Ce ne scrie pe noi în cartea vieții pe lemn este așezat, statornicind scrierea mântuirii prin patima Sa. Între doi tâlhari a fost așezat Cel înconjurat pururea de cetele îngerești. Apă și sânge ne-a izvorât din coasta Sa Cel Ce adapă toată făptura din izvorul pururea curgător al iubirii Sale dumnezeiești. Cel Ce este spre toți bun, nu a întors săgețile hulelor împotriva celor împietriți în răutate, și iertare a cerut pentru cei rău întunecați de patimi.

Icoana pătimirii Acestuia să o închipuim și noi în inimile noastre și să o înconjurăm cu gânduri umilite, strigând: Hristoase, Mântuitorul nostru, Cel Ce Cruce ai răbdat pentru noi ca să ne aduci pe toți în Raiul desfătării, de unde a fugit toată durerea, Izvorule al milostivirii, iartă râurile învolburate ale păcatelor noastre care ne-au stricat pământul inimii. Adapă-ne pe toți din paharul iertării Tale și scotându-ne din această viață pe calea pocăinței, învrednicește-ne a sta cu toți Sfinții Tăi la masa Împărăției Tale și a ne adăpa din paharul dragostei Tale nesfârșite. Arată-ne nouă și Învierea Ta și strălucește razele ei și în mormântul inimilor noaste, ca împreună cu toată suflarea îngerească să Te slăvim, aducându-Ți laudă împreună și Tatălui și Duhului Sfânt în veci. Amin.

Sursa: http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.com

UPDATE: cei care cautati Prohodul Domnului necenzurat, il puteti accesa aici.

This entry was posted in Rugaciuni. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *