Ascultarea

Cât de departe trebuie s? mearg? ascultarea celui din lume fa?? de duhovnicul s?u?
P?rintele Rafail: Ascultarea nu este o disciplin?. În dreapta sl?vire, în ortodoxie, ascultarea este o tain?. Ierta?i-m?, fra?i teologi, Biserica noastr? nu reduce Tainele la ?apte. Sunt nenum?rate Taine, chiar dac? ?apte, ba opt ar trebui s? numim taine de c?p?tâi. Care-i a opta? Dac? Nunta-i o Tain?, atunci c?lug?ria nu-i ?i ea o Tain??
Dar bun, hai s? zicem ?apte Taine de c?p?tâi, dar multe sunt Tainele Bisericii. Oriunde este vorba de via?? duhovniceasc?, este vorba de via?? tainic?, o numim mistic? (mistic = tainic). Ascultarea este acea tain? în care omul caut? voia lui Dumnezeu pentru el însu?i, în care omul poate afla ?i poate r?mâne în voia ?i proniile lui Dumnezeu. ?i asta se face prin duhovnic.
Nu exist? o mântuire a monahului ?i o mântuire a mireanului, c? altfel ar fi dat Hristos alte porunci ?i alt? Evanghelie pentru monahi ?i pentru mireni, pentru femei ?i pentru b?rba?i ?i a?a mai departe, pentru chinezi ?i pentru români. Avem o Evanghelie, adic? buna vestire a învierii din mor?i, ?i acelea?i porunci, pentru lumea întreag?. Deci ?i mireanul e acela?i om ca Adam, ca ?i Eva, ca ?i mine monahul. Avem nevoie de aceea?i în?elegere a voii lui Dumnezeu. Ascultarea este acea c?utare a voii lui Dumnezeu în care trebuie s? intri. Ce gânde?te Dumnezeu? Cine sunt eu? Un mirean de la Bucure?ti zicea: a? vrea s? ?tiu cine sunt eu ?i ce vrea Dumnezeu cu mine.
Asta-i întrebarea de c?p?tâi ?i pe linia aceasta este ascultarea. Domnul, F?c?torul meu, trebuie s?-mi spun? cine sunt ?i ce vrea cu mine, adic? ce rol am de jucat, ca s? zicem a?a, în aceast? istorie, în plus de cum s?-mi g?sesc fiin?a cea adev?rat?, mântuirea mea.
Deci, ascultarea de duhovnic, dac? o în?elege?i drept, nu este vorba de orizontalism între tine ?i duhovnic. Este vorba de c?utarea voii lui Dumnezeu prin duhovnic ?i asta-i în?elegerea dreapt? ?i taina aceasta se s?vâr?e?te în felul ?sta: tu, ca ucenic, ca cel care te duci la duhovnic, fie s? te spovede?ti, fie s? ceri sfat, cere întâi Domnului în taina inimii tale; de câte ori te vezi p?c?tos, spune Domnului: uite Doamne c? sunt p?c?tos, iart?-m?, vindec?-m?! ?i cere iertare, iar când te duci la duhovnic cere-I ca prin preo?ia duhovnicului, prin lucrarea tainic? pe care a l?sat-o Biserica, Taina Spovedaniei, s? ?i se ierte p?catele ?i n?d?jduiesc c? de vei face astfel, ?i ?tiu c? dac? o vei face în Duh ?i adev?r, cât de pu?in, de la fiecare spovedanie o s? ie?i mai mult sau mai pu?in zburând. Acest zbor nu este doar o stare psihologic?, c? te sim?i psihologic u?urat, ci într-adev?r se întâmpl? în Duh o u?urare, de care d?, Doamne, s? ai parte acum ?i în veci!

Cere mai întâi îndrumare lui Dumnezeu
Dac? te duci pentru un sfat, întâi lui Dumnezeu s?-i ceri îndrumare: Doamne, s? fac asta sau s? fac aia? Spune-mi prin duhovnicul meu! ?i când sim?i oarecum, în rug?ciune, în via?a ta, c? vine momentul, du-te la duhovnic cu gândul la Dumnezeu, cu aten?ia c?tre Dumnezeu ?i atunci spune-i duhovnicului problema ta ?i pânde?te de la el primul cuvânt. Dumnezeu atotputernic e blând, e acea adiere de glas sub?ire pe care a auzit-o proorocul Ilie ?i de care s-a impresionat mai mult decât de cutremur, de uragan, de foc. Adierea de glas sub?ire, care e mai rapid? decât to?i dracii dac? lucr?m prin ascultare. Nu întreba pe duhovnic mai departe, prime?te acel prim cuvânt, e cuvântul t?u, duhovnicul nu ?i-l poate explica, este dialogul t?u intim cu Dumnezeu. Dac? a?a l-ai cerut de la Dumnezeu, dac? în felul ?sta îl vei primi de la duhovnic. De ce s? nu cârte?ti, de ce s? nu te împotrive?ti? Fiindc? ri?ti s? lepezi cuvântul lui Dumnezeu. Ba chiar în momentul când îi spui: p?rinte, explic?-mi mai bine, ai rupt firul cu Dumnezeu, ai închis telefonul ?i acuma vorbe?ti cu aparatul de plastic, dac?-i vorba de telefon, acuma vorbe?ti cu duhovnicul ca om. Asta s? nu faci! Prime?te cuvântul cu credin??, cere blagoslovenie ?i tu vei în?elege acel cuvânt f?cându-l.

Rug?ciunea ucenicului face din duhovnic – prooroc
Unul din chipurile ascult?rii sunt cei zece lepro?i. Hristos le-a spus un cuvânt foarte indiferent. Cei zece lepro?i au strigat: Mântuitorule, miluie?te-ne ?i pe noi! ?i le-a zis: duce?i-v? ?i v? ar?ta?i preotului. P?i, n-avea nici un sens cuvântul acesta, fiindc? ce poate s?-mi fac? mie preotul, în primul rând. În al doilea rând Moise a rânduit c? dac? te-ai cur??it de lepr? sau ?i se pare c? te-ai cur??at, du-te la preot ?i el te va cerceta ?i dac? te va g?si cur??it te va înscrie din nou în societate. Dar ei erau înc? lepro?i. ?i ce-au f?cut? S-au întors ?i au f?cut ascultare, f?r? s? judece, f?r? s? cârteasc?. De ce s-au vindecat? Era puterea dumnezeiasc? care era con?inut? în acea porunc?, pe care ei, f?când ascultare, ?i-au însu?it-o. Aia i-a înviat din mor?i, aia i-a cur??it, aia trebuie s? c?uta?i voi, ucenicii; iar voi, duhovnicii, trebuie s? înv???m lucrul ?sta, s? cerem de la Dumnezeu cuvânt, s? nu r?spundem din mintea noastr?. Zicea Sfântul Serafim, când r?spundeam din mintea mea erau gre?eli ?i Sfântul Siluan zice: gre?elile pot fi mici, dar pot fi mari. Deci noi, duhovnicii, trebuie s? ne rug?m lui Dumnezeu ca Dumnezeu în inima noastr? s? pun? cuvânt. ?i trebuie s? ne nevoim, s? deslu?im acel cuvânt. Dar n?d?jduim c? pân? vom ajunge ?i noi s? deslu?im acel prim cuvânt, dac? voi, ca ucenici, veni?i la duhovnici cu credin??, credin?a voastr? va face din noi prooroci. Dac? tu vii cu inima a?a, cu rug?ciune la Dumnezeu ?i cu deschidere, tu vei face din duhovnicul t?u un prooroc pentru tine, de fiecare dat? când vei veni în aceast? ascultare la duhovnicul t?u.
Multe s-ar putea zice, cer Domnului s? le zic? în inima voastr?, ?i fra?i duhovnici ?i cei care v? duhovnici?i.

P?rintele Rafail Noica

imagine: http://ro.wikipedia.org

This entry was posted in Catehism. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *